Buisness model Canvas

Buisness model Canvas er et verktøy man kan ta i bruk for å utvikle sin forretningsmodell. Man skal gå igjennom hvordan bedriften skal gå frem for å skape best mulig verdi. Hvordan bedriften skal levere, hva som skal leveres og hvordan de ulike behovene til forbrukerne skal dekkes. Modellen er utviklet av Alexander Osterwalder, og han deler selve modellen opp i 9 ulike deler. Du har kundesegmentet, kundeverdi, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, partnere, kjerneaktiviteter, ressurser og kostnadsstruktur. Du kan da sette opp dette i forskjellige bunker, hvor du kan gå igjennom vært punkt, for å finne ut av den mest effektive og verdiskapende forretningsmodellen for din bedrift. Denne modellen skal da svare på spørsmål om hva du skal levere, identifisere kunden, beste måte å selge produktet på og hvordan dette produktet skal levers.

Tidlig i en etableringsfase av en forretningsmodell, er det ofte flere usikre ideer som tas i bruk. Disse ideene er ikke enda testet og man vet ikke helt hvordan dette vil påvirke forbrukerne. Derfor er det viktig at man tar i bruk en form for forretningsplan for å vise at du har vært igjennom ulike scenarioer og testet denne ideen så langt det lar seg gjøre, uten å implementere denne i selve salget av produksjon. Dette er viktig for å finne den mest verdiskapende løsningen, men dette er også viktig i form av at banker og støttespillere fort kan forlange en gjennomtenkt forretningsmodell.

Se video for en beskrivelse av de 9 punktene

De ni ulike punktene i Buisness model Canvas, skal altså underbygge ulike ideer, og hjelpe med å finne rett løsning. Man kan jobbe ut ifra modellen på denne måten:

  1. Kundesegment: Her skal målgruppen for produktet identifiseres. Hvem er de viktigste forbrukerne i markedet for ditt produkt.
  2. Kundeverdi: Forbrukeren må oppleve en gitt verdi, i forhold til funksjon og pris. Produktet må altså dekke det gitte problemet, og dette må gjøres innenfor en god pris, med god kundeservice. Dette for at kunden opplever en tilstrekkelig verdi over produktet, slik at disse kundene blir værende hos din bedrift.
  3. Inntektsstrøm: Her forklares det hvordan bedriften skaper verdi. Altså hvordan bedriften skal få inn penger. Dette gjøres ved å skape gode kunderelasjoner til kundesegmentene til bedriften, samtidig som at den opplevde kundeverdien er høy.
  4. Kanaler: Dette handler om hvordan du kommuniserer med dine kunder og hvordan du leverer varene på. Hva brukes for å nå ut til dine kunder, hvilken form for kommunikasjon osv. Her kan reklame være et eksempel, hvor kunder enten kan få et godt, eller et dårlig inntrykk.
  5. Kunderelasjoner: I denne delen handler det om å ha et godt forhold til kunder, samtidig som man har en god kommunikasjon. Det som er ekstremt viktig innenfor denne delen, er hvordan håndteringen av ulike problemer blir løst. Det er også viktig her, hvordan produktet og bedriften blir kommunisert frem til kundene. Dette ved form av kundeservice og opplevd kundeverdi.
  6.  Nøkkelaktiviteter: Dette er de viktigste segmentene i bedriften. Disse aktivitetene er det bedriften skal kunne løse på en fremragende måte. For eksempel kundeservice, her må bedriften ta til seg kritikk og løse dette på en god måte. Dette må gjøres slik at forbrukere opplever at bedrifter tilfredsstiller behov som tidligere ikke er blitt møtt. Her er det viktig med en god kommunikasjon med kundene, slik at bedriften vet hvilke segmenter som det ønskes en forbedring på.
  7. Nøkkelressurser: Dette går ut på å gå igjennom de ulike ressursene bedriften har. Her vurderes det ut ifra ressurser hvordan bedriften kan skape verdi. Dette er ressurser som produkt, menneskelig kapasitet og økonomi. Her er det viktig å identifisere de ulike ressursene som må til, for at bedriften kan vokse og skape merverdi.  
  8. Nøkkelpartnere: Dette er bedriftens viktigste partnere. Disse er bedriften avhengig av for å kunne levere til lovt verdi. Man er for eksempel avhengig av ulike bedrifter for å produsere en produkt, slik at
  9. Kostnadsstruktur – Forklarer hvordan kostnadene er forbundet med produksjon av en vare eller tjeneste. Og hvordan dette er fordelt over hele prosessen av produksjonen. Dette bygger også på kostnader utenfor det økonomiske aspekter, med tanke på de ulike ressursene bedriften har, for eksempel arbeidskraft.  

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *